Ansökan om projektmedel genom Skogssportens GynnareBankgiroPostgiro

Vi ansöker om medel för att utveckla verksamheten inom:

OLSkidOMBTOPreO

Projektets huvudsakliga inriktning:

Den moderna föreningen engagerarInkluderande idrott för allaEn ny syn på träning och tävlingJämställdhet för en framgångsrik idrottEtt stärkt ledarskapAnnat - ange område i fältet nedanProjektmedel kan sökas med för 1-3 års verksamhet och maximalt 100 tkr. Använda medel och uppnådda effekter ska redovisas årsvis. För att vi ska bevilja ansökan så krävs minst 50% egen/övrig finansiering. Medel som inte använts för projektet ska återbetalas.1. Beskriv projektets idé och vad ni vill göra. Om projektet omfattar 2 eller 3 år så beskriv både helheten och vad ni vill uppnå årsvis. (max 3 000 tecken)

Visa mer info
Dölj detaljerad info

Skogssportens Gynnare kommer i första hand att bedöma i vilken utsträckning projektet bidrar till bestående förändringar som utvecklar föreningens orienteringsverksamhet. Verksamhet som ligger i linje med Svenska orienteringsförbundets "Kompassriktning 2030" är prioriterat. Fokus kommer ligga på insatser som bidrar till fler ledare, nya kartor, konstruktiva avtal med markägare och jakträttsinnehavare, utvecklingen av arrangemang och banläggning samt ungdomsverksamhet.

Vi är också intresserade av att ni kommer med helt egna förslag på områden som vi inte själva angett. Vi vill så långt som möjligt ta vara på kreativitet och nytänkande i orienteringsrörelsens föreningsliv. Det kanske kan vara framgångsrik samverkan med kommunen eller med näringslivet. Vi prioriterar samverkan mellan föreningar. Det kan också vara synergieffekter som ni vill utveckla i anknytning till Hitta ut eller andra verksamheter som breddar kännedomen om och rekryteringsbasen för orienteringssporten.

Om ni söker medel för flera år så beskriv vad hela projektet ska leda till och vad som ska göras år 1, år 2 respektive år 3. Koppla ihop beskrivningen med den budget ni planerar för i pkt 4.2. På vilket sätt kommer ert projekt att utveckla orienteringssporten och/eller föreningsverksamheten. (max 3 000 tecken)

Visa mer info
Dölj detaljerad info

Det ni söker bidrag för kan ju både utveckla orienteringssporten och/eller föreningsverksamheten. Beskriv i punktform vad ni vill att ert projekt ska leda till. Beskriv också hur effekterna ska bli bestående efter att projektpengarna är slut.

Några exempel:

  • Genom att rita nya skolgårdskartor och tillhandahåller dem till skolorna höjs kvaliteten på undervisningen i Idrott och Hälsa samtidigt som föreningen får en ökad rekryteringsbas. Föreningen kommer få fler medlemmar.
  • Genom projektet WildCamp gör vi orienteringen mer synlig och tillgänglig för de som inte provat sporten tidigare. Vi räknar med fler medlemmar som en effekt av projektet.
  • Genom att utbilda och skapa förutsättningar för de unga kartritare i räknar vi med att inom 3 år kunna genomföra en tävling i ett helt nytt område.
  • Samverkan med OL-gymnasierna och NIU och samordningen mellan berörda klubbar kommer öka antalet kvalitativa träningar och antalet3. Beskriv hur ni tar reda på och följer upp vad projektet leder till. (max 3 000 tecken)

Visa mer info
Dölj detaljerad info

Beskriv, gärna i punktform, hur ni kommer följa upp och ta reda på vad ert projekt leder till. Har det blivit fler medlemmar, har ni fler deltagare på något arrangemang, har ni fått fler ledare osv. Uppföljningen ska täcka in det som ni vill uppnå med ert projekt. LOK-stödets omfattning, antalet medlemmar, nya kartor osv är enkla och fysiska sätt att mäta. Svårare, men lika viktigt, är hur en förbättrad relation till jaktlag, markägare, kommunen osv tar sig uttryck.4. Budget. Redovisa en resultatbudget för projektet.

Viktigt - Läs under "Visa mer info" punkt 5. Egen finansiering kan vara egna pengar, bidrag från kommunen eller andra eller egna arbetsinsatser. Dessa kan värderas till max 200 kr/tim. Oavsett vilka kostnader ni har kan det bidrag ni får från Gynnarna inte överstiga den egna finansieringen. Tryck på + under budgetfälten för att lägga till ett nytt utgifts- eller intäktspost.

Egen finansiering år 1Kostnader år 1Egen finansiering år 2Kostnader år 2Egen finansiering år 3Kostnader år 3


Belopp:5. Förklaringar budget. (max 2 000 tecken)


Visa mer info
Dölj detaljerad info

Här kan du förklara era budgetposter.

Egen finansiering kan vara egna pengar från klubben, bidrag från kommunen eller andra. Egenfinansiering med eget arbete tas upp med 200 kr/timme. När det gäller egenfinansiering ange hur mycket klubben tar ur egen kassa. När det gäller övriga bidrag så ange vad andra, t ex en kommun, Idrottslyftet eller företag bidrar med. Det bidrag ni kan få från Gynnarna kan aldrig bli större än den egna finasieringen


När det gäller kostnaderna så ange i övergripande poster vilka utgifter ni kalkylera med i projektet. Ni anger själv vilka poster det är. Material, marknadsföring, utbildningskostnader osv.

Resultat ska balansera på minst 0-resultat för projektet med bidraget inräknat. Projektmedlen kan hanteras i klubbens ordinarie bokföring men klubbens kassör ska kunna redovisa användningen av pengarna för SG när projektet är slutfört.

Medel som inte använts i projektet eller i linje med projektets syfte och mål ska återbetalas till Skogssportens Gynnare.

Redovisning av använda medel och effekter av projektet redovisas i en resultaträkning och en rapport över genomförda projektaktiviteter och vad som utvecklats/uppnåtts. Rapport och redovisningsformulär hittar du under länken rapport av projektmedel.

Föreningen ska kunna delge SG projektet och dess resultat genom att föredra det på årsmötet som hålls andra veckan i mars varje år. Syftet med det är att få så stor spridning av resultaten som möjligt.Kontaktuppgifter

Innan du sänder in din ansökan vill vi göra dig uppmärksam på att det är 75% av det sökta bidraget som betalas ut direkt. Resterande betalas ut efter godkänd redovisning när projektet/året är slutfört.