Återrapportering av projektmedel genom Skogssportens Gynnare
1. Vilka mål har ni uppnått med projektet. (max 3 000 tecken)

Visa mer info
Dölj detaljerad info

Skriv gärna i punktform. De resultat som vi vill att ni redovisar ska i första hand vara relaterade till de mål ni satt upp i ansökan som ni fått beviljad. Men det är även intressant om ni kan redovisa t ex fler medlemmar som ett resultat, fler rapporterade LOK-stöds aktiviteter, fler unga ledare mm även om detta inte varit prioriterade mål.2. Hur kommer arbetet att drivas vidare utan fortsatt ekonomiskt stöd. (max 1 000 tecken)

Visa mer info
Dölj detaljerad info

Beskriv kort hur projektet har blivit, eller inte blivit, en del av den ordinarie verksamheten och orsakerna till detta. Ställ gärna upp i punktform.

Några exempel:3. Ekonomiskt utfall. Redovisa i en enkel resultaträkning intäkter och utgifter i projektet. Tre intäktsposter ska alltid vara med. (1)Egen finansiering, alltså hur mycket pengar som ni skjuter till själva, liksom (2)Övriga bidrag eller finansiärer. Det kan vara t ex Arvsfonden eller kommunen. Den tredje obligatoriska posten är det bidrag ni fått utbetalt från Skogssportens Gynnare - (3)Använt bidrag. Detta får vara max 50% av hela budgeten.

Tryck på + under budgetfälten för att lägga till ett nytt utgifts- eller intäktspost.

Inkomster år 1Utgifter år 1Inkomster år 2Utgifter år 2Inkomster år 3Utgifter år 3


Belopp:4. Vad har varit orsaken till eventuella avvikelser avseende måluppfyllelse och ekonomiskt resultat. (max 3 000 tecken)

Visa mer info
Dölj detaljerad info

Om det finns mål som ni inte uppnått eller om det är avvikelser i resultaträkningen så ange i punktform vilka det är och vad er analys är.