Kallelse till årsmöte

Dagordning för årsmötet

§1 Mötets öppnande

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande

§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt tillika två rösträknare

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2018.
a. Skogssportens Gynnare
b. Silva JK

§ 8 Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under 2018.
a. Skogssportens Gynnare
b. Silva JK

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019.

§ 11 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem inlämnats senast 1 februari.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om oförändrad medlemsavgift.

§ 13 Val av ordförande för Skogssportens Gynnare, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år.

§ 14 Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

§ 15 Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år.
a. Skogssportens Gynnare
b. Silva JK

§ 16 Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande för en tid av ett år.

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Årsmötet avslutas.