Projekt Mark är igång!

Utvecklingen går fort varför StOF under två år, 2022–2023, och inom ramen för ett PROJEKT MARK 2030, kommer att lägga särskild kraft och energi åt att analysera nuvarande och kommande förutsättningar, identifiera behov av och genomföra utbildningar och träffar för klubbarnas ledningar, markansvariga, kartägare etc. Allt syftande till att höja klubbarnas kompetens för att möta morgondagens krav och säkerställa framtida tillgång till skog och mark.
PROJEKT MARK 2030 omfattar även ett utvecklat, riktat stöd till Tiomila samt 25manna samt O-Ringen 2027 – tre arrangemang med riksintresse som alla genomförs i distriktet under perioden. Inte minst markfrågan kopplad till O-Ringen 2027 (slutligt beslut tas under våren 2022) bedöms här ställa särskilda krav på distriktet vad avser tillgång till mark före och efter arrangemanget.
PROJEKT MARK har som mål och syfte att:
– informera om Naturvårdsverkets nya vägledning för arrangemang i naturen. Huvudtalare är Joacim Ingelsson, SOFT,
– diskutera vägledningens lång- och kortsiktiga konsekvenser för distriktets,
– diskutera, föreslå och prioritera olika utbildningsinsatser på kort och lång sikt,
– inom StOF återstarta nätverket för klubbarnas mark- och viltrepresentanter,
– staka ut vägen mot en övergripande plan för fortsatt arbete.
Projektet omfattar utvecklad verksamhet inom området mark-, vilt- och hållbarhetsfrågor och ALLA fyra grenar: OL, SkidO, MTBO och PreO men, icke att förglömma, även Para Orientering (ParaO). Projektet ”avkastar” även kunskap och kompetens inom RF-SISU:s nätverk för de s.k. Friluftsidrotterna (OL, Segling, Klättring, Cykel och Flygsport – fem idrotter med samma eller likartade, behov av en långsiktig tillgång till mark för tävling och träning men som generellt saknar tillgång till fasta arenor, anläggningar eller liknande infrastruktur.). Till konferensen inbjuds även representanter för granndistrikten, RF-SISU, de övriga Friluftsidrotterna men eventuellt även representant(-er) för andra friluftsaktörer. Härutöver deltar personal ur StOF styrelse, kansli och StOF Markkommitté.