Protokoll 2015-05-04

Testprotokoll

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen NAMN den XX:e MÅNAD ÅR plats.

Närvarande
NAMN, 
NAMN, 
NAMN

§ 1 Mötets öppnande

NAMN hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att
välja NAMN att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att
välja NAMN att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen
eller
välja att godkänna dagordningen med tillägg av § PUNKT

§ 5 Föregående protokoll

NAMN föredrog föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från NAMN PÅ MÖTET 20XX-XX-XX och lägga det till handlingarna.

§ 6 FRÅGA 1

Diskussion om frågan

 Styrelsen beslutade att
beslut i frågan

§ 7 Fråga 2

Diskussion om frågan

 Styrelsen beslutade att
beslut i frågan

§ 8 Fråga 3

Diskussion om frågan Styrelsen beslutade attbeslut i frågan

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor

eller

Diskussion om övrig fråga

Styrelsen beslutade att
beslut i övrig fråga

§ 10 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte till PLATS den XX:a MÅNAD ÅR.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.