STADGAR

för

SKOGSSPORTENS GYNNARE

Den svenska orienteringssportens stödorganisation

Antagna 1 november 1961
Reviderade 1980, 1986, 1989, 1992, 1995, 1997, 2002, 2009

1 ÄNDAMÅL

SKOGSSPORTENS GYNNARE, en ideell förening, bildad 1 november 1961, har till ändamål att stödja och främja den svenska orienteringsidrottens utveckling och utbredning.

2 VERKSAMHET

Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Föreningens verksamhet består främst i att insamla och fördela medel samt att bedriva annan verksamhet, som kan gynna föreningens ändamål.

3 MEDLEMMAR

Anslutning till Skogssportens Gynnare kan ske, mot erläggande av fastställd medlemsavgift av enskilda personer, familjer, företag och organisationer.
Medlemsavgiftens storlek beslutas vid årsmote. Beslut om ändring av medlemsavgiften skall gälla fr.o.m. året efter beslutet fattats.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift for två på varandra följande kalenderår får anses ha begärt utträde ur föreningen och avförs härefter från medlemsförteckningen.
Föreningens medlemmar erhåller de förmåner som årsmötet eller styrelsen bestämmer.
Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 1 februari.

4 ÅRSMÖTE

Årsmöte med föreningens medlemmar hålles varje år före april månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats.
Kallelse till årsmöte införs i Gynnarnas medlemsblad och i Svenska Orienteringsförbundets officiella organ minst tre veckor i förväg.
Vid årsmötet har varje närvarande medlem en rest.
Årsmötet ar beslutsmässig med det antal medlemmar som ar närvarande.
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera mötesprotokollet samt val av två rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt budget för innevarande kalenderår
 • Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
 • Val av ordförande för Skogssportens Gynnare, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
 • Val av två – tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 • Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 • Val av valberedning, bestående av ordförande och två övriga ledamöter, för en tid av ett år
 • Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem inlämnats till styrelsen senast den 1 februari

 

5 EXTRA MÖTE

Styrelsen kan vid behov kalla medlemmarna till extra möte.
Därutöver skall styrelsen kalla medlemmarna till extra möte om revisorerna, med angivande av skäl, skriftligen så kräver eller när det begärs av minst en tiondel av medlemmarna.
Kallelse till extra möte införes i Gynnarnas medlemsblad och Svenska Orienteringsförbundets officiella organ senast 2 veckor före mötet.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

6 BESLUT, OMRÖSTNING MM

Vid årsmöte och extra möte fattas beslut med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestämmes utgången genom enkel majoritet.
Om vid öppen votering, som ej avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden.
Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
Beslut i fråga av ekonomisk natur får ej fattas om frågan ej varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

7 STYRELSEN

Föreningens angelägenheter leds av en styrelse bestående av ordförande och fyra -sex övriga ledamöter. Bland ledamöterna utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats och minst hälften av dem är näNarande.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt samt utses till befattning inom styrelsen.
Det åligger styrelsen att:

 • verka för föreningens ändamål samt tillvarata dess intressen
 • verkställa av årsmötet och extra möte fattade beslut
 • föra protokoll vid styrelsens sammanträden
 • placera föreningens medel på ett betryggande sätt och med god avkastning
 • inom ramen för av årsmötet fastställd budget besluta om användning av disponibla medel
 • senast den 15 februari årligen till revisorerna överlämna undertecknad verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning för senaste verksamhetsåret, ävensom räkenskaper, protokoll och övriga för revisionen erforderliga handlingar.

 

Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar stadgarnas efterlevnad.
I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i dennes ställe.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

8 VERKSAMHETS – OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsåret, liksom räkenskapsåret, utgörs av kalenderåret.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmötet påföljande år.

9 REVISION

Revisorerna äger, tillsammans eller var för sig, rätt att granska föreningens samtliga tillgångar och övriga handlingar, när helst de så begär.
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under senaste räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

10 STADGEÄNDRING

Ändring av föreningens stadgar får beslutas endast av årsmöte och om minst två tredjedelar av närvarande medlemmar är eniga därom. Föreningens ändamål får dock inte ändras. Har beslut fattats om ändring av stadgarna skall detta redovisas i Gynnarnas medlemsblad.

11 UPPLÖSNING

Förslag om Skogssportens Gynnares upplösande får upptas till avgörande endast vid ordinarie årsmöte, efter det att förslaget införts i kallelse till årsmötet. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet röstberättigade medlemmar.
Vid upplösning av Skogssportens Gynnare skall slutrevision företagas, varefter föreningens tillgångar och egendom överlämnas till Svenska Orienteringsförbundet.
Föreningens arkiv och övriga handlingar överlämnas efter upplösningen till den arkivinstitution som Svenska Orienteringsförbundet beslutat anlita.
Skogssportens Gynnares vid upplösning kvarvarande medlemmar skall om möjligt ges besked om upplösningen och anmodas att på annat sätt ge sitt kontinuerliga stöd till den svenska orienteringsrörelsen.